• Hei, jeg heter Kjell Vidar Berntsen

  Styreleder, styremedlem og styrerådgiver med lang og bred erfaring fra ulike bransjer med ulik eiersits

  Budsjetter vedtas – resultater skapes!

  StyrearbeidStyrekurs/-foredrag
  Kjell Vidar Berntsen. Profesjonell styreleder.
 • Rekruttering av styremedlemmer

  Hva kan et profesjonelt styre tilføre driften og resultatet i et AS?

  Hvilken kompetanse og hvilken kapasitet skal styret tilføre bedriften?

  Rekrutter noen med andre fokus, spesielt på digitalisering og nye muligheter

  Sparringpartner. Kjell Vidar Berntsen. Profesjonell styreleder.

Styreleder, styremedlem og styrerådgiver med lang og bred erfaring fra ulike bransjer og fra ulike eiersits

Styrearbeid

Jeg har jobbet som profesjonell styreleder siden 2000

Profesjonell styreleder siden 2000

Dette sier mine samarbeidspartnere om meg:

Kjell Vidar kjennetegnes som en aktiv og energisk person som byr på seg selv. Han bidrar til å skape trygghet gjennom å være aktiv, tydelig og tilstede. Kjell Vidar er på sitt beste når han gjennom sitt solide nettverk og allsidige kompetanse, skaper merverdi for virksomheter han representerer.

Kjell Vidar Berntsen. Profesjonell styreleder og kursholder

Behovet for et profesjonelt styre

Hva kan et profesjonelt styre tilføre driften og resultatet i et AS?

Hvilken kompetanse og hvilken kapasitet skal styret tilføre bedriften?

Styreleder er daglig leders nærmeste overordnet og skal være daglig leders sparringpartner.

Det er eiernes ansvar ved Generalforsamlingen å bestemme seg for styresammensetningen – til selskapets beste.

Styrets oppgaver er, i tillegg til det lovpålagte, svært ulikt fra selskap til selskap.  Mye kan være de samme utfordringene og mye kan krever den samme kompetansen.  Det er allikevel selskapet og eiernes målsetting som vil danne grunnlaget for styrets arbeidsoppgaver.

Aksjelovens §6-1 setter krav til følgende;
(1) Selskapet skal ha et styre med ett eller flere medlemmer.
(2) Styret velger selv sin leder når denne ikke er valgt av generalforsamlingen. Har styret ett medlem, anses han eller hun som styreleder.
(3) Har selskapet bedriftsforsamling, skal styret ha minst fem medlemmer. Styrets leder velges da av bedriftsforsamlingen. Er det avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf § 6-35 annet ledd, skal styret alltid velge sin leder.

Avhengig av behovet for et eksternt styre og hvilke oppgaver / ansvar eierne ønsker satt til styret er det 3 punkter som aksjeloven også sier noe om;

1.      Styret skal forvalte selskapet til eiernes beste og skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

2.      Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet.

3.      Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og utvikling, samt påse at regnskap og likviditet er gjenstand for nødvendig kontroll.

§ 3-4. Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet
Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

§ 3-5. Handleplikt ved tap av egenkapital
(1) Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks behandle saken. Det samme gjelder hvis det må antas at selskapets egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Styret skal innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen og gi den en redegjørelse for selskapets økonomiske stilling. Dersom selskapet ikke har en forsvarlig egenkapital i samsvar med § 3-4, skal styret på generalforsamlingen foreslå tiltak for å rette på dette.
(2) Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som nevnt i første ledd fjerde punktum, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal det foreslå selskapet oppløst.

Hvordan velge styremedlemmer

Det er viktig at styret har en god sammensetning for å ha rett og nødvendig kompetanse.  Styrearbeid er et ansvarsfullt verv, og er mer krevende enn det var tidligere. Det å være styremedlem kan kreve spisskompetanse eller kompetanse av mer generell karakter.

Hvilke krav er mer aktuelle nå enn tidligere

 • bruk av sosiale medier i bedriften
 • hvordan slår pågående digitalisering ut for bedriften nå og fremover?
 • trender i markedet

Dette vil påvirke kravet til styremedlemmene og styrets sammensetning nå og fremover.

Det å velge ut styremedlemmer kan sammenlignes med en vanlig ansettelsesprosess. Ta utgangspunkt i bedriftens største strategiske utfordringer  og finn ut om bedriften innehar den nødvendige kompetanse / kapasitet for å håndtere disse.

Ved valg av styremedlemmer bør utvelgelse baseres på en strategisk tankegang om at styret skal:

 • Tilføre kompetanse og nettverk
 • Bidra til kortsiktig og langsiktig verdiskapning
 • Bidra med støtte og råd til driften – daglig leder
 • Jevnlig evaluere daglig leders arbeid
 • Sørge for rett organisert ledelse

Samlet skal styret ha «all» nødvendig kompetanse.

De bør utfylle hverandre personlig og faglig. Det er derfor viktig at du som eier definerer dine behov og sjekker :

 • de personlige egenskaper som trengs hos dine styremedlemmer
 • den fagkompetanse du trenger i styret, også sett i forhold til daglig leders kompetanse
 • hvor mye du er villig til å betale styrets medlemmer

Styrelederen har et særlig ansvar for at styrets arbeid er godt organisert. Lederen bør derfor oppmuntre til åpen og konstruktiv debatt. Siden et styre jobber med strategier for bedriften bør styreleder være oppmerksom på behovet for ny kunnskap. Styremedlemmene må være oppdatert i forhold til de krav som stilles til et godt styrearbeid, lederen bør derfor ta nødvendige initiativ i den forbindelse.

I mange små bedrifter er styreleder og daglig leder samme person. En ekstern styreleder bidrar til å se virksomheten med ”friske øyne”. Det er viktig at styret oppleves som en ressurs for eierne og ledelsen.

Før du velger en ny styrerepresentant bør du gjennomføre intervjuer, sjekke referanser og bli enig om betingelser. I henhold til aksjeloven velges et styremedlem for to år av gangen. I vedtektene kan selskapet og eierne bestemme om vervet skal vare kortere, eller gå utover maksimaltiden på 4 år. Når du trenger styremedlemmer med annen kompetanse kan du avslutte eksisterende styreengasjementer. Dette skjer gjerne i forbindelse med den årlige generalforsamlingen, men eierne står fritt til å endre styret når det er behov for det – i en ekstra ordinær generalforsamling.

Husk at styremedlemmer ikke kan fakturere bedriften for jobben de gjør i styret.

Et styreverv er et personlig anliggende for det enkelte styremedlem. Betalingen skal behandles som lønn for hvilken som helst annen ansatt med beregning av arbeidsgiver- avgift mv., men uten feriepenger.

Styrene i nye allmennaksjeselskaper (ASA) skal ha minst 40 prosent medlemmer av begge kjønn.

Denne reglen er nedfelt i allmennaksjeloven § 6-11a. Krav om representasjon av begge kjønn i styret. Når det gjelder vanlig aksjeselskaper er det ingen tilsvarende regler om kjønnskvotering

Illustrasjonsfoto av håndtrykk. Sparringpartner. Kjell Vidar Berntsen. Profesjonell styreleder.
Sparringpartner. Kjell Vidar Berntsen. Profesjonell styreleder.

Nettverk og samarbeidspartnere

Kjell Vidar Berntsen arbeider i flere ulike styrer med ulike eiere og det er derfor naturlig at det samarbeides med flere av de største bankene, samt advokathus og revisjonsselskaper.  Dette samarbeidet utvikles løpende og det kommer også forespørsel om styreoppdrag fra disse.

Videre er det tett og godt samarbeid med personer med nødvendig spisskompetanse innenfor den digitale verden, økonomi, det juridiske og også management for hire – som er en trygghet for bedriftens styre/ledelse når dette er påkrevd og ønsket.

Formaliteter i styrearbeid / styrearbeid i praksis

Alle styrets medlemmer og daglig leder skal ha mulighet til å komme med forslag til saker som skal behandles på styremøtene. I de styrene jeg er styrets leder blir det laget en årsplan med dato og tid for styremøter, samt forslag til temaer for hvert møte.  På denne måten kan styret og DL lettere komme med innspill i forkant av de ulike møtene.

Styrets leder er ansvarlig for innkallingen, som ofte gjøres i samarbeid med daglig leder. Innkallingen bør sendes ut i god tid, gjerne slik at styrets medlemmer har minst en uke til å forberede seg og tenke igjennom den enkelte sak. Alle saksdokumenter bør være vedlagt innkallingen. Innkalling kan underkjennes dersom det mangler viktige vedlegg eller enkelte styremedlemmer ikke har blitt innkalt.

Hovedregelen er at saker som ikke kan kalles vanlig, og derfor ikke sorteres under daglig ledelse, skal styrebehandles. Saker som har stor betydning for selskapet skal behandles i styret. I praksis betyr det at viktige investeringer, store kontrakter og leieavtaler må styrebehandles.

Videre er det tre saker som bør gå igjen på hvert møte og disse er;

 1. Protokoll fra forrige møte – en gjennomgang av protokollen for å sikre at arbeidsoppgaver er løst og signering dersom dette ikke er gjort tidligere.
 2. DL orientering – denne kan gis muntlig i møtet eller sendes ut skriftlig sammen med innkallingen.
 3. Regnskap: Gjennomgang av siste periodes regnskap. For at dette skal ha nødvendig mening er det viktig at månedsregnskap er ajour 5-7 dager inn i påfølgende måned og sendes styret sammen med innkallingen.  Videre skal styret behandle selskapets EK og likviditet.

Av temasaker fra årsplan kan det være budsjetter, prognoser, HMS i selskapet, markedsutsikter, kontrakter og strategi neste periode – inkl. hva som påvirker selskapet i den digitaliseringen som pågår innenfor de ulike bransjene.

Styrets leder er ansvarlig for å lede styremøtene. Ofte er daglig leder sekretær og skriver møteprotokoll. Det vil i mange sammenhenger være slik at det er daglig leder som forbereder og presenterer saker for styret. Styrets leder bør legge forholdene til rette for at alle er aktive i styremøtene. Styrets leder bør ha evnen til å konkludere når saker er belyst i tilstrekkelig grad. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet, ellers ikke. Undertegning av møteprotokollen betyr at den godkjennes og dette kan gjøres ved møtets slutt dersom protokollen er ferdig og tilgjengelig.

Dette er en hensiktsmessig rutine med tanke på korrekt referat.

I hver enkelt sak som det skal jobbes videre med etter styremøtene bør det utpekes en ansvarlig. Protokoll fra styremøtene bør sendes ut senest en uke etter at styremøte er avholdt, dersom den ikke er signert ved møtets slutt. For å sikre at beslutninger fattet i møtet gjennomføres, bør det holdes fokus på dette arbeidet og særs av den som er ansvarlig for gjennomføringen.

Styreleder bør derfor være aktiv, også i periodene mellom møtene, slik at beslutninger fattet i styremøtene blir gjennomført.

 1. Påse at selskapet til en hver tid har en godkjent revisor, der det er lovpålagt.
  (Uten godkjent revisor vil selskapet bli tvangsoppløst)
 2. Innlevere årsregnskap til Regnskapsregisteret innen 1/8 i påfølgende år.
 3. Forvaltning av selskapet – fastsette planer og budsjetter.
 4. Orientert om selskapets økonomiske stilling minimum hver 3. måned og/eller i hvert styremøte
 5. Utøve kontroll med kostnader, EK og likviditet
 6. Ansvarlig for at alle offentlige avgifter, som skatter og mva, er betalt i rett tid.
 7. Handleplikt etter aksjelovens

§ 3-4. Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet
Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet
§ 3-5. Handleplikt ved tap av egenkapital
Informasjonsplikt overfor aksjonærene og kreditorene når resultatene ikke er tilfredsstillende.

8. Føre styrereferater, revisjons- og generalforsamlingsprotokoller, aksjeeierbok.

9. Forberede saker til styrebehandling og påse rett oppfølging av vedtak.

10. Fatte beslutninger med mer enn 2/3 av styret representert.

Illustrasjonsfoto av håndtrykk. Sparringpartner. Kjell Vidar Berntsen. Profesjonell styreleder.
Sparringpartner. Kjell Vidar Berntsen. Profesjonell styreleder.

Styrets ansvar har kommet mer i fokus

Derfor har flere styrer besluttet å innføre styreansvarsforsikring

Hva er en styreansvarsforsikring ?

Som styremedlem i en bedrift kan man bli erstatningsansvarlig overfor aksjonærer, kreditorer, kontrakstparter og lignende. Styrets ansvar og plikter er bla. regulert i den nye aksjeloven. I forhold til tidligere lovgivning innebærer de nye reglene at styrets ansvar og plikter er mer detaljert beskrevet, og det blir enklere å fastslå om styret har overtrådt lovbestemte plikter. Hvis lovbestemte plikter er overtrådt kan veien være kort til et eventuelt erstatningssøksmål fra en misfornøyd aksjonær eller kreditor.

En styreansvarsforsikring dekker det rettslige erstatningsansvaret som styremedlemmene kan pådra seg etter norsk rett. Forsikring kan tegnes av styrer i aksjeselskaper. Styrer i andre organisasjoner, for eksempel stiftelser, sameier og borettslag kan også ha behov for slik forsikring, fordi deres ansvar på mange måter ligner det ansvaret styret i et aksjeselskap har.

Hvorfor tegne styreansvarsforsikring ?

Et styreverv er personlig, og ansvaret som styremedlem er individuelt. Dette innebærer at det enkelte styremedlem er personlig ansvarlig for et mulig erstatningskrav. En påstått skadelidt kan velge hvem av de ansvarlige styremedlemmene han vil gå på for å få dekket sitt erstatningskrav. Som styremedlem hefter man altså i prinsippet med hele sin personlige formue hvis man skulle bli saksøkt p.g.a. av et mulig styreansvar.

Styreansvarsforsikringen dekker det erstatningsansvaret man kan pådra seg som styremedlem etter norsk rett. Tegner man en styreansvarsforsikring unngår man å eksponere sin private formue og formuesforskjellene mellom styremedlemmene utliknes. En annen fordel med en slik forsikring er at saksomkostninger, utgifter til advokat etc., er dekket under forsikringen.

Forutsetninger for å tegne styreansvarsforsikring:

1. Styreansvarsforsikring må tegnes for hele styret.
2. Regnskap og årsrapporter for virksomheten de siste to årene må legges frem.

For øvrig er det knyttet få spesielle betingelser til det å tegne en styreansvarsforsikring. Det konkrete forsikringstilbud er ofte avhengig av en individuell vurdering av det enkelte styre.

Hva dekker forsikringen ?

Forsikringssum etter nærmere avtale
Egenandel trekkes ikke fra oppgjøret
Formueskade som følge av styreansvar etter norsk rett
Saksomkostninger

Forsikringstilbudet baserer seg på en individuelle vurdering av det enkelte styre, og ved behov kan følgende utvidelser av dekningsomfanget vurderes:

At forsikringen skal omfatte nåværende og fremtidige styremedlemmer og varamedlemmer, samt de som trer ut av styret i forsikringsperioden.

At forsikringen kan omfatte det erstatningsansvar som administrerende direktør kan pådra seg i henhold til aksjelovens § 17-1.

Hva dekkes ikke ?

Forsettlig påført tap
Straffebøter
Tap som følge av bestikkelser og korrupsjon
Person- og tingskade
Andre, mindre unntak finnes også (se i vilkårene)

Kilde : Gunnar Eckbo

Styrekurs/-foredrag

Kjell Vidar stiller gjerne opp som foredragsholder innen praktisk styrearbeid

Kjell Vidar Berntsen. Profesjonell styreleder og kursholder

Foredrag/kurs kan inneholde

 • Styret og lovgivningen

 • Forvaltningen av selskap

 • Ansvar og plikter i styret

 • Strategi

 • Styreleders og daglig leders oppgaver

 • Tips om styreutvelgelse

Litt om meg
og mine aktive styreverv

Min bakgrunn

Kjell Vidar Berntsen er svært opptatt av faget styrearbeid og det ansvaret det er å jobbe aktivt i styresammenheng.

 • Har jobbet som profesjonell styreleder siden 2000
 • Innehar i dag 53 styreverv i 11 ulike eierkonstellasjoner
 • Har jobbet primært som styreleder, men har også erfaring som styremedlem og styrerådgiver
 • Er representert i ulike bransjer
 • Arbeider best i AS-er med godt fungerende administrasjon, som man kan dra veksler på i styrearbeidet
 • Har erfaring fra ulike eiersits; gründere, eierkonstellasjoner med 3-4 eiere samt familieeide selskap, alle innen privat næringsliv
 • Tilstedeværelse er det han anser som en av  sine suksessfaktorer og av den grunn har han begrenset sine engasjement til Østlandet

Mine aktive styreverv

Management CV for Kjell Vidar Berntsen

Ønsker du en prat med meg?
Ring: 915 62 498

Har du behov for fornyelse i ditt styre eller ønsker et kurs i styrearbeid så hører jeg gjerne fra deg.

Kjell Vidar Berntsen. Profesjonell styreleder. Holder også styrekurs/-foredrag.